"Beskidy w kadrze zatrzymane" już po raz XX!

REGULAMIN XX EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „Beskidy w kadrze zatrzymane”


ORGANIZATORZY
• Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
• Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej
• Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. Stefana Czerneleckiego
w Bielsku-Białej

1. TEMATYKA
Tematami tegorocznej edycji konkursu są:
- Wspomnienie
- Flora i Fauna
Prace wykonane na terenie Beskidu Małego, Śląskiego, Żywieckiego, miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego.

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
• Prace należy składać w Biurze Oddziału PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej lub wysłać pocztą na adres: ul. Wzgórze 9, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Konkurs fotograficzny"
• Termin składania prac upływa 3 września 2021 r.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich fotografujących amatorsko.
• Udział w konkursie jest bezpłatny.
• Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia nieoprawione, w formacie nie mniejszym niż
15 x 21 cm oraz nie większym niż 30 x 40 cm.
• Na każdym zdjęciu, na odwrocie należy umieścić:
- imię i nazwisko autora,
- koniecznie numer telefonu i adres e-mail,
- tytuł fotografii,
- miejsce wykonania fotografii.
• Do zdjęć należy dołączyć podpisaną płytę CD lub inny nośnik zawierający formę cyfrową zgłoszonych zdjęć (plik JPG, rozdzielczość min. 300 dpi, format - dłuższy bok - min. 2480 px, RGB), nazwa pliku powinna być tytułem zdjęcia.
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie wymagań niniejszego Regulaminu oraz dołączenie do zdjęć oświadczenia stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 1 (dla uczestnika pełnoletniego) lub Załącznik nr 2 (dla uczestnika niepełnoletniego).
• Jeden autor może przesłać 3 prace w tym jedną pracę typu tryptyk, cykl itp. liczącą maksymalnie 3 zdjęcia.
• Zdjęcia kolorowe i czarno-białe będą oceniane wspólnie.
• Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
• Najciekawsze prace prezentowane będą na stronie internetowej: www.przewodnicy.beskidy.pl w dziale „konkursy”.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
• Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatorów konkursu.
• Decyzja jury jest ostateczna, nieodwołalna i nie podlega reklamacji.
• Zdjęcia oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do lat 16 włącznie oraz dorośli i młodzież powyżej 16 lat.
• Organizatorzy mają prawo do wyłączenia spod obrad jury prac niespełniających warunków regulaminu.
• Osoby wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane o terminie i miejscu wręczenia nagród listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
• Termin rozstrzygnięcia konkursu 24 września 2021 r.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu.
• W przypadku publikacji prac organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych.


Uwaga.
Oświadczenia w poniższej treści stanowiące Załączniki do Regulaminu opracowane zostały na prośbę Urzędu Miasta w Bielsku-Białej i są autorstwa pracowników Urzędu.

Regulamin wraz z załącznikami do pobrania tutaj:

 

 

Załącznik nr 1 (osoba pełnoletnia):

OŚWIADCZENIE
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie
„Beskidy w kadrze zatrzymane”

…………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika
…………………………….
Rok urodzenia
…………………………………………………….
Adres zamieszkania/korespondencyjny
…………………………………………………….
Kontakt: telefon, e-mail

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu „Beskidy w kadrze zatrzymane”, opublikowanie imienia i nazwiska na stronach internetowych i na portalach społecznościowych Organizatorów oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

…….……………..………..……………………………………………
(miejscowość, data oraz podpis uczestnika konkursu)

2. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Zgoda dotyczy w szczególności upublicznienia wizerunku zarejestrowanego podczas uczestnictwa w konkursie: w mediach, serwisach społecznościowych, na stronach internetowych. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (tj. na stronach internetowych i portalach społecznościowych Organizatorów Konkursu) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

…….……………..………..……………………………………………
(miejscowość, data oraz podpis uczestnika konkursu)

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy konkursowej, której jestem autorem i posiadam do niej prawa autorskie, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U 2018 r., poz. 1293), a szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy konkursowej – wytwarzanie jakąkolwiek techniką jej egzemplarzy; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawianie, udostępnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, zamieszczanie w Internecie.

…….……………..………..……………………………………………
(miejscowość, data oraz podpis uczestnika konkursu)

4. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych Organizatorów Konkursu oraz w innych formach utrwaleń, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

…….……………..………..……………………………………………
(miejscowość, data oraz podpis uczestnika konkursu)

5. Oświadczam, że jestem autorem prac zgłoszonych do konkursu, posiadam do nich prawa autorskie, posiadam zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku oraz zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „Beskidy w kadrze zatrzymane” oraz akceptuję jego treść.

…….……………..………..……………………………………………
(miejscowość, data oraz podpis uczestnika konkursu)


6. Oświadczam, że zostałem poinformowana/y, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o tym, że Organizatorzy konkursu uregulowali w osobnym dokumencie, iż współadministratorami danych osobowych, zwani dali „Administratorami” są:
a) Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1.
Starosta Bielski – Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej – z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 9.
b) Administratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisemnie na adres siedziby Administratora.
c) Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Beskidy w kadrze zatrzymane”, ogłoszenia wyników konkursu (w tym na stronie internetowej i mediach), promocji konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe oraz w celu wykonania innych ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym archiwizacyjnych, a także w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a, c i f RODO.
d) Moje dane osobowe będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w pkt. c przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, w tym przez okres realizacji wyżej określonych celów i zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte.
e) Podanie przeze mnie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie. W przypadku braku zgody lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje to niemożność przystąpienia do udziału w konkursie lub oceniania uczestnika konkursu i wynagrodzenia przez organizatora konkursu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
f) Administratorzy przewidują przekazanie moich danych osobowych swoim pracownikom, którzy zostali wyznaczeni do realizacji konkursu, podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratorów niezbędne do realizacji zadań związanych z konkursem tj. usługi drukarskie lub innym podmiotom zaangażowanym w realizację Konkursu, członkom jury. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt c niniejszej klauzuli. Administratorzy przekazują dane tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie Administratorzy nie zamierzają nikomu przekazywać danych osobowych poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. W związku z możliwością korzystania z usług podmiotów udostępniających platformy mediów społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw trzecich. Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej dostawcy usług.
g) W zakresie przetwarzania danych osobowych posiadam następujące prawa: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, - przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania moich danych osobowych.
h) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
i) Moje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane


…….……………..………..……………………………………………
(miejscowość, data oraz podpis uczestnika konkursu)

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Załącznik nr 2 (osoba niepełnoletnia):

OŚWIADCZENIE
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z udziałem w konkursie
„Beskidy w kadrze zatrzymane”


1. Ja, niżej podpisana/podpisany

……………………………………………………………, ………………………………………………...…….
(imię i nazwisko rodzica bądź opiekuna prawnego autora pracy) (tel. kontaktowy, e-mail)

……………………………………………………………………………………………………………….……,
(Adres zamieszkania/korespondencyjny)


Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w Konkursie „Beskidy w kadrze zatrzymane”

………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia )


……………..……………….……..………..…………………………………
(miejscowość, data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego)

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka w celu przeprowadzenia konkursu „Beskidy w kadrze zatrzymane”, opublikowanie imienia i nazwiska dziecka na stronach internetowych i na portalach społecznościowych Organizatorów oraz udostępnienia informacji o wynikach konkursu, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1. z dnia 4 maja 2016 r.). Posiadam wiedzę, że podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane.

…….……………..………..……………………………………………
(miejscowość, data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego)

3. Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb konkursu wizerunek dziecka może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem. Zgoda dotyczy w szczególności upublicznienia wizerunku zarejestrowanego podczas uczestnictwa w konkursie: w mediach, serwisach społecznościowych, na stronach internetowych. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (tj. na stronach internetowych i portalach społecznościowych Organizatorów Konkursu) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek mojego dziecka nie może być użyty w formie lub publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.
…….……………..………..……………………………………………
(miejscowość, data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego)

4. Wyrażam zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora konkursu autorskich praw majątkowych do zgłoszonej pracy konkursowej, której autorem jest moje dziecko i posiada do niej prawa autorskie, na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U 2018 r., poz. 1293), a szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia pracy konkursowej – wytwarzanie jakąkolwiek techniką jej egzemplarzy; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których pracę konkursową utrwalono – wprowadzanie do obrotu, publiczne wystawianie, udostępnianie, wprowadzanie do pamięci komputera, zamieszczanie w Internecie.

…….……………..………..……………………………………………
(miejscowość, data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego)

5. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne i nieograniczone w czasie publikowanie stworzonej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, w publikacji okolicznościowej, na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych Organizatorów Konkursu oraz w innych formach utrwaleń, bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

…….……………..………..……………………………………………
(miejscowość, data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego)

6. Oświadczam, że moje dziecko jest autorem prac zgłoszonych do konkursu, posiada do nich prawa autorskie, posiadam zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku oraz zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu „Beskidy w kadrze zatrzymane” oraz akceptuję jego treść.

…….……………..………..……………………………………………
(miejscowość, data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego)


7. Oświadczam, że zostałem poinformowana/y, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) o tym, że Organizatorzy konkursu uregulowali w osobnym dokumencie, iż współadministratorami danych osobowych, zwani dali „Administratorami” są:
a) Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, pl. Ratuszowy 1.
Starosta Bielski – Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40.
PTTK Oddział w Bielsku-Białej – z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Wzgórze 9.
b) Administratorzy wyznaczyli Inspektorów Ochrony Danych, z którymi można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych pisemnie na adres siedziby Administratora.
c) Moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu „Beskidy w kadrze zatrzymane”, ogłoszenia wyników konkursu (w tym na stronie internetowej i mediach), promocji konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe oraz w celu wykonania innych ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa, w tym archiwizacyjnych, a także w celu związanym z prawnie uzasadnionym interesem Administratora, na podstawie art. 6 ust.1 pkt. a, c i f RODO.
d) Moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka będą przetwarzane jedynie dla spełnienia celu, o którym mowa w pkt. c przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, w tym przez okres realizacji wyżej określonych celów i zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte.
e) Podanie przeze mnie danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym do udziału w konkursie. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie. W przypadku braku zgody lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje to niemożność przystąpienia do udziału w konkursie lub oceniania uczestnika konkursu i wynagrodzenia przez organizatora konkursu. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
f) Administratorzy przewidują przekazanie moich danych osobowych oraz danych osobowych mojego dziecka swoim pracownikom, którzy zostali wyznaczeni do realizacji konkursu, podmiotom, które świadczą usługi na rzecz Administratora niezbędne do realizacji zadań związanych z konkursem tj. usługi drukarskie lub innym podmiotom zaangażowanym w realizację Konkursu, członkom jury. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt c niniejszej klauzuli. Administratorzy przekazują dane tylko w sytuacji, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. W pozostałym zakresie Administratorzy nie zamierzają nikomu przekazywać danych osobowych poza przypadkami, gdy obowiązek ich udostepnienia wynika z obowiązujących przepisów prawa. W związku z możliwością korzystania z usług podmiotów udostępniających platformy mediów społecznościowych, dane mogą być przekazywane do państw trzecich. Szczegółowe informacje dot. ochrony danych osobowych znajdują się na stronie internetowej dostawcy usług.
g) W zakresie przetwarzania moich danych osobowych oraz danych osobowych dziecka posiadam następujące prawa: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie, - przy czym możliwość (zakres i sytuacje) skorzystania z wymienionych praw uzależniona jest od spełnienia przesłanek określonych w przepisach prawa oraz podstawy prawnej i celu przetwarzania moich danych osobowych.
h) W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem, przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
i) Moje dane osobowe oraz dane osobowe mojego dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

…….……………..………..……………………………………………
(miejscowość, data oraz podpis rodzica/opiekuna prawnego)