Regulamin konkursu "Beskidy w kadrze zatrzymane"

REGULAMIN XIX EDYCJI KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Beskidy w kadrze zatrzymane”

ORGANIZATORZY
• Wydział Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej
• Biuro ds. Promocji Powiatu, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej
• Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych PTTK im. Stefana Czerneleckiego
w Bielsku-Białej

1. TEMATYKA I KATEGORIE
Prace wykonane na terenie Beskidu Małego, Śląskiego, Żywieckiego, miasta Bielska-Białej oraz powiatu bielskiego w kategoriach:
- Beskidzkie pejzaże
- Góry rekreacyjnie i sportowo

2. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC
• Prace należy składać w Biurze Oddziału PTTK „Podbeskidzie” w Bielsku-Białej
ul. Wzgórze 9, 43-300 Bielsko-Biała z dopiskiem „Konkurs fotograficzny"
• Termin składania prac upływa 8 września 2020 r.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA
• Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich fotografujących amatorsko.
• Udział w konkursie jest bezpłatny.
• Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia nieoprawione, w formacie nie mniejszym niż
15 x 21 cm oraz nie większym niż 30 x 40 cm.
• Na każdym zdjęciu, na odwrocie należy umieścić:
- imię i nazwisko autora,
- koniecznie numer telefonu i adres e-mail,
- tytuł fotografii,
- miejsce wykonania fotografii.
• Do zdjęć należy dołączyć podpisaną płytę CD lub inny nośnik zawierający formę cyfrową zgłoszonych zdjęć (plik JPG, rozdzielczość min. 300 dpi, format - dłuższy bok - min. 2480 px, RGB), nazwa pliku powinna być tytułem zdjęcia.
• Do prac należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik do regulaminu.
• Jeden autor może przesłać na konkurs max. 3 prace w tym jedną serię zdjęć (tryptyk, cykl itp. max. 3 zdjęcia).
• Zdjęcia kolorowe i czarno-białe będą oceniane wspólnie.
• Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane.

4. NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
• Autorzy wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe.
• Najciekawsze prace prezentowane będą na stronie internetowej: www.przewodnicy.beskidy.pl w dziale „galeria”.

5. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU
• Prace będą oceniane przez jury powołane przez organizatorów konkursu.
• Decyzja jury jest ostateczna, nieodwołalna i nie podlega reklamacji.
• Zdjęcia oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci i młodzież do lat 16 włącznie oraz dorośli i młodzież powyżej 16 lat.
• Organizatorzy mają prawo do wyłączenia spod obrad jury prac niespełniających warunków regulaminu.
• Osoby wyróżnione w konkursie zostaną poinformowane o terminie i miejscu wręczenia nagród listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
• Termin rozstrzygnięcia konkursu: 25 września 2020 r.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów konkursu.
• W przypadku publikacji prac organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania zmian redakcyjnych.

 
Załącznik:


Oświadczenie


…………………………………………..
Imię i nazwisko uczestnika
…………………………….
Rok urodzenia
…………………………………………………….
Adres zamieszkania/korespondencyjny
…………………………………………………….
Kontakt: telefon, e-mail

1. Oświadczam, iż jestem autorem prac zgłoszonych na konkurs fotograficzny „Beskidy w kadrze zatrzymane” i przysługuje mi z tego tytułu pełnia praw autorskich osobistych oraz majątkowych do zgłoszonych prac oraz posiadam zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację ich wizerunku.
2. Nieodpłatnie i bezterminowo przenoszę przysługujące mi autorskie prawa majątkowe do prac zgłoszonych na konkurs na organizatorów konkursu.
3. Zakres przeniesionych autorskich praw majątkowych, o których mowa w punkcie 2 oświadczenia obejmuje prawo do rozpowszechniania i przetwarzania prac zgłoszonych na konkurs w formie plakatów, kalendarzy, wydawnictw, publikacji w Internecie i filmów promocyjnych.
4. Oświadczam, że zapoznałem (-am) się z treścią Regulaminu, warunki którego akceptuję.

………………………………. …………………………….
Miejscowość i data Podpis uczestnika konkursu

Oświadczam, że zostałem poinformowana/y o moich prawach wynikających z przepisów art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, tzn., że:
1) administratorem jest Prezydent Miasta Bielska - Białej z siedzibą w Bielsku-Białej, plac Ratuszowy 1,
2) z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej można skontaktować się pod nr tel., – 33 49 71 721, adres poczty elektronicznej – iod@um.bielsko.pl,
3) moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby rozstrzygnięcia konkursu oraz powiadomienia w przypadku otrzymania nagrody lub wyróżnienia w konkursie,
4) swoje dane osobowe udostępniłem dobrowolnie. Dane te nie będą udostępniane innym podmiotom,
5) przekazane dane osobowe będą przetwarzane nie więcej niż przez okres realizacji celów, o których mowa w pkt. 3 i zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji dokumentów, w których zostały zawarte,
6) w okresie, o którym mowa w pkt.5 posiadam prawo do:
- dostępu do udostępnionych danych osobowych,
- ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,
7) zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
8) przekazanie danych osobowych jest wymogiem prawnym do realizacji celu wymienionego w pkt. 3,
9) przekazane dane osobowe nie będą podlegały decyzji zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.


………............................................
data i podpis