XXIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT NIZINNY PRZEWODNIKÓW PTTK


 

Komisja Przewodnicka Zarządu Głównego PTTK
Krajowy Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK
Samorząd Przewodników Turystycznych PTTK Województwa Podlaskiego
Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku
Oddział PTTK w Augustowie
zapraszają na


XXIII OGÓLNOPOLSKI ZLOT
NIZINNY PRZEWODNIKÓW PTTK
"ZIEMIA AUGUSTOWSKA"
Augustów, 10-12 maja 2019 r.
BAZA NOCLEGOWA:
Oficerski Yacht Club R.P. Pacific WDW, Al. Kardynała
Wyszyńskiego 1, 16-300Augustów
WPISOWE: 400 ZŁ

RAMOWY PROGRAM ZLOTU
Czwartek - 9.05.2019
możliwość noclegu wstępnego za dodatkową odpłatnością

I DZIEŃ – 10.05.2019 (piątek)
Fakultatywna wycieczka przedzlotowa:
8:00-14:00 Suwalszczyzna: Suwalski Park Krajobrazowy, Wigierski Park Narodowy, Klasztor w Wigrach (+50 zł)
11:00-14:00 dla chętnych spacer po Augustowie wraz ze zwiedzaniem Muzeum Kanału Augustowskiego.
15:00 – uroczyste otwarcie Zlotu
16:00 – 18:00 – prelekcje: "Historia Augustowa", "Kanał Augustowski", "Puszcza Augustowska"
18:00 – 19:00 – czas wolny
19:00 – kolacja przy ognisku/grill, gry i zabawy integracyjne :-)

II DZIEŃ – 11.05.2019 (sobota)
8:00 – śniadanie
9:00 – 18:00 wycieczki:

AUTOKAROWA: Augustów, Przewięź, Sucha Rzeczka (przekop działowy Kanału Augustowskiego), Śluza Gorczyca, Śluza Paniewo, Mikaszówka (śluza, pomnik Jana Pawła II, pomnik Obławy Augustowskiej), Gruszki, Rudawka - Kurzyniec (przejście graniczne z Białorusią), Lipsk (Muzeum Pisanki), Krasnybór, Sztabin.

KAJAKOWA (około 25 km): Czarna Hańcza i Kanał Augustowski: Dworczysko - Jałowy Róg - Śluza Sosnówek - Śluza Mikaszówka
18:00 – 19:30 – czas wolny
19:30 – bal przewodnicki

III DZIEŃ – 12.05.2019 (niedziela)
od 7:00 – śniadanie
8:00 - dla chętnych udział w mszy św.
10:00 – 13:00 – rejs statkiem Żeglugi Augustowskiej (Jez. Necko, Jez. Białe, śluzowanie, Sanktuarium w Studzienicznej). Zakończenie zlotu podczas rejsu powrotnego.
13:00 – 14:00 obiad
14:30 – wyjazd uczestników
Uwaga! Przebieg tras uzależniony jest od warunków pogodowych i terenowych. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie zlotu.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W Zlocie mogą brać udział zespoły kilkuosobowe zgłoszone przez koła, kluby, oddziały przewodnickie PTTK, a także przewodnicy
indywidualni.
Należy zabrać ze sobą odpowiednie obuwie i odzież uwzględniając zmienne warunki atmosferyczne.
Prosimy również pamiętać o zabraniu ważnej legitymacji PTTK, legitymacji przewodnickiej oraz dowodu osobistego.
Liczba miejsc na Zlocie jest ograniczona - o przyjęciu na Zlot decyduje kolejność zgłoszeń.
Pierwszeństwo uczestnictwa w Zlocie mają przewodnicy PTTK, w następnej kolejności inni członkowie PTTK i pozostałe osoby.
Członkowie PTTK uczestniczący w Zlocie są ubezpieczeni od NNW w ramach opłaconej składki członkowskiej. Pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

WPISOWE OBEJMUJE:
- wyżywienie od kolacji 10.05.2019 do obiadu 12.05.2019
- biesiadę przewodnicką w dniu 11.05.2019
- dwa noclegi w pokojach 2- i 3-osobowych z łazienkami
- materiały krajoznawcze
- udział w wybranej wycieczce

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA:

Karty zgłoszenia na Zlot należy przesyłać w terminie do 12.04.2019 na adres e-mail: 23zlotprzewodnikow@gmail.com.
Wpłat w wysokości 400 zł (plus ewentualne opłaty za dodatkowe świadczenia) należy dokonywać na konto Regionalnego Oddziału
PTTK w Białymstoku nr 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202 tytułem: "23 Zlot, imię i nazwisko"

POTWIERDZENIE UCZESTNICTWA:

Potwierdzenie udziału w Zlocie zostanie przesłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail po zaksięgowaniu wpłaty, maksymalnie w terminie do 23 kwietnia 2019 r.

KONTAKT I INFORMACJE:

23zlotprzewodnikow@gmail.com
Biuro Zlotu: Katarzyna Pierwienis, tel. 570 15 15 45
Komandor Zlotu – Adam Grabowski, tel. 664 948 747

 

KARTA ZGŁOSZENIA
XXIII Ogólnopolski Zlot Nizinny Przewodników PTTK „Ziemia Augustowska”
Augustów, 10-12 maja 2019 r.

DANE UCZESTNIKA ZLOTU
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mail
Nazwa macierzystego Koła, Klubu, Oddziału PTTK
Numer legitymacji przewodnickiej
W dn. 11.05.2019 wybieram wycieczkę: autokarową/kajakową
Chcę być zakwaterowany(a) z osobą (osobami)*
Zamawiam posiłki wegetariańskie**
Zamawiam udział w wycieczce przedzlotowej na Suwalszczyznę w dn. 10.05.2019 (dodatkowo płatna 50 zł) **
Zamawiam nocleg wstępny ze śniadaniem w dn. 9.05.2019 (+ 95 zł) **
Planuję udział w spacerze po Augustowie w dn. 10.05. (11:00-14:00)
Dane do faktury (jeśli jest potrzebna):
* W miarę możliwości organizacyjnych ** Wpisać TAK lub NIE

Dokonałam/em wpłaty za udział w Zlocie w kwocie: ……………………………. na konto organizatora (Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku, ul. Sienkiewicza 53 lok. 3/3, 15-002 Białystok, nr konta: 81 1020 1332 0000 1902 0322 8202) w dn. ………………….

………………………………            ……… ………………………………………………
(miejscowość, data)                          (podpis osoby dokonującej zgłoszenia)

Oświadczenie uczestnika XXIII Ogólnopolskiego Zlotu Nizinnego Przewodników PTTK


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w celach związanych z udziałem w XXIII Ogólnopolskim Zlocie Nizinnym Przewodników PTTK. Ponadto oświadczam, że podane informacje są zgodne z prawdą. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak jej nieudzielenie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w Zlocie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego wizerunku w celach promocji XXIII Ogólnopolskiego Zlotu Nizinnego Przewodników PTTK. Udzielenie zgody jest dobrowolne, jednak jej nieudzielenie skutkować będzie brakiem możliwości umieszczenia zdjęć, na których występuje uczestnik w materiałach dotyczących Zlotu.

………………………………                            ………….…………………………………
(miejscowość, data)                                                 (imię i nazwisko i podpis uczestnika)


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 53 lok 3/3, 15-002 Białystok.
  2. Dane osobowe przekazane w karcie zgłoszenie będą przetwarzane w celu realizacji programu Zlotu (rezerwacja świadczeń, rozliczenie, promocja) do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych związanego z ustawą o rachunkowości.
  3. Odbiorcą danych osobowych jest Regionalny Oddział PTTK w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 53 lok 3/3, 15-002 Białystok oraz podmioty prawnie upoważnione do dostępu do danych.
  4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i dokonywania zmian. W dowolnym momencie uczestnik ma również prawo do ich wycofania w całości lub w dowolnej części.